(En) Claims submission rules

(Ru) Право на предъявление Авиакомпании претензии. Сроки подачи претензионного заявления.

对不起,此内容只适用于俄文